Хибридните/Мрежови електроцентрали за собствени нужди се изграждат, когато целта е да се консумира директно произведената енергия, като този вид ФЕЦ се свързват към вътрешната инсталация на производствените помещения или битовото домакинство. Когато енергията, произведена от ФЕЦ е недостатъчна, разликата се допълва от енергоразпределителното дружество. Допълнително, мрежовите централи продават излишната мощност на ЕРП-тата след сключването на съответния договор за покупко-продажба и наличието на двупосочен електромер.

Един от процесите на изграждане на хибриден ФЕЦ включва и официално становище на съответното ЕРП, разрешаващо присъединяването. Становището се базира на поредица от изисквания съгласно чл. 91, ал. 1 от Наредба № 6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. (НППКЕЕПРЕМ) и във връзка с подавани искания  за проучване на условията за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ОПЕЕВИ). Респективно становището се разглежда на база на представения електропроект и съответствието му със законовите условия и съответните наредби.

До скоро в ЕРП-Север беше допустимо изграждането на хибридни ФЕЦ за собствено ползване без нуждата от изграждане на релейна защита, но към днешна дата ЕРП-Север изисква задължително изграждането на релейна защита. Цитираме официално становище:

„В случай, че ще се използват инвертори с техническа възможност за работа в островен режим, в проектната документация е необходимо да се добави релейна, напреженова и честотна защита, осигуряваща качеството на параметрите на електрическата енергия за напрежение, честота и гарантираща работата на ФвЕЦ против работа в островен режим, с комутиращо устройство (контактор или автоматичен прекъсвач с моторна задвижка), което да бъде свързано последователно, непосредствено след инверторите, така че да не се позволява отделяне на токов кръг за потребление захранван от ФвЕЦ при работа в „островен режим“.

Това означава, че хибридни централи без релейна защита са незаконни и ще им бъде отказано присъединяване, като внасянето на повторен проект за съгласуване води след себе си поредно забавяне и внасяне на нови такси.

Именно за това Елко ЕП разработи новата си релейна защита, отговаряща специално на новите изисквания.

Решението включва както устройствата, така и схемата със специфичните настройки, необходими за удовлетворение на изискванията.

Какво включват новите изисквания?

Ще цитираме части от официално становище на Енерго-Про, касаещо релейната защита на новоизграждащ се ФЕЦ 30Kw в район ЕРП-Север.

       "ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И РАЗПОРЕДБИ.

  1. Електрическата централа да работи устойчиво при плавно изменение на напрежението в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа в диапазона (0,9 – 1,1)Uн.
  1. ОПЕЕВИ трябва да е оборудван с напреженова защита, която да го изключва от мрежата при отклонение на напрежението извън посочения диапазон (0,9-1,1)Un.
  1. Електрическата централа да работи устойчиво в честотния диапазон от 49,5 Hz до 50,5 Hz, като при честота извън този диапазон, тя трябва автоматично да се изключва с времезакъснение 0,2s.

Не се допуска автоматична ресинхронизация след автоматично изключване по честота.

  1. Не се допуска автоматична ресинхронизация на ОПЕЕВИ към електрическата мрежа, след нейното изключване от защита. Такава синхронизация може да се съществи само след разрешение на оператора на електрическата мрежа.

    Начин на присъединяване на ОПЕЕВИ:

2.3. При използване на хибриден/и инвертор/и да се изгради релейна напреженова и честотна  защита, осигуряваща качеството на параметрите на електрическа енергия за напрежение, честота и гарантираща работата на ФвЕЦ против работа в „островен режим“ с комутиращо устройство (контактор или автоматичен прекъсвач с моторно задвижване), което да бъде  свързано последователно непосредствено след инверторите, така че да не позволява отделяне на токов кръг за потребление, захранван от ФвеЦ при работа на остров."

 

Как работи защитата?

Решението се състои от два компонента – Универсално мониторинг реле за напрежение и честота с два независими изхода HRN-100 и таймер CRM-161.

Релето HRN -100 се захранва трифазно от страната на главния предпазител, фаза 1 се подава за мониторинг към вход 15. Тази фаза излиза от изход 18 /нормално отворен/ и се подава към входа на второ реле 25. Същата фаза излиза от изход 28 /нормално отворен/ на релеен изход 2 и се подава към А1 на таймера CRM-161 и вход 18. Изходната фаза от таймера от изход 15/ нормално отворен/ се подава към контактора, прекъсващ веригата между инвертора и ГРТ.

Логиката е следната – първото подреле на HRN-100 измерва честотата и напрежението като едновременно с това се забранява режима на ресинхронизация /по изисквания/. Релето е реверсирано софтуерно, тоест постоянно държи затворен изход 15-18 при показания в нормата. Второто подреле на HRN-100 измерва поднапрежението зададено с 0.7 Un, така че при отпадане на захранването от ЕРП да задейства защитата, като тук има ресинхронизация, тоест при нормално показания държи веригата 25-28 затворена.

Таймера CRM-161 се настройва с функция отложен старт 3-5 минути, така след подаване на първоначално захранване да изчака преди да затвори веригата 15-18.

При нормални показания на всички параметри след изчакване на времезакъснението на таймера се подава фаза към контактора и той затваря връзката между инвертора и мрежата. При показания извън нормите тази връзка прекъсва и не се възстановява по изисквания. При отпадане на захранването от страна на ЕРП-то защитата задейства и се възстановява с времезакъснение, едва след възстановяване на подаването на захранване от страна на ЕРП-то. 

Таймера се прилага, за да синхронизира автоматично възстановяването на захранването при задействане от отпадане, за да няма постоянно включване и изключване в случай, че параметрите извън норма се подават от инвертора, а от ЕРП-то показанията са нормални. При задействане на защитата след отпадане на захранването от ЕРП-то, начина на подвързване гарантира, че контактора не може да затвори веригата, и инвертора не може да работи в островен режим. При задействане на предпазител на входа на мониторинг релето или падане на напрежението под оперативния минимум за работа на релетата, реверсирането гарантира, че веригата се прекъсва коректно.     

*Устройствата заложени в решението отговарят напълно на всички технически изисквания и имат европейски сертификат за съответствие от лицензирана европейска лаборатория.

 

Поръчайте релейната защита от ТУК.

За допълнителни отстъпки и консултации се свържете с нас: support@smarthomebulgaria.bg, 0877 801 804