Хибридните/Мрежови електроцентрали за собствени нужди се изграждат, когато целта е да се консумира директно произведената енергия, като този вид ФЕЦ се свързват към вътрешната инсталация на производствените помещения или битовото домакинство. Когато енергията, произведена от ФЕЦ е недостатъчна, разликата се допълва от енергоразпределителното дружество. Допълнително, мрежовите централи продават излишната мощност на ЕРП-тата след сключването на съответния договор за покупко-продажба и наличието на двупосочен електромер.

   Важно е да се знае, че за правилна експлоатация на хибриден/мрежови ФЕЦ е нужно спазването на всички технически изисквания, зададени от съответното енергоразпределително дружество с цел да се предотврати от една страна нежелано отдаване на енергия, а от друга - потребителите биха могли да получат захранване с различно напрежение, което да увреди инсталацията.

   Във връзка с динамично развиващите се технически изисквания на електроразпределителните дружества към изградени хибридни ФЕЦ, ЕЛКО ЕП разработи решение, отговарящо на нововъведеното изискване за самовъзстановяваща се защита за повишено напрежение за трифазни системи. 

 

Енергийни обекти за производство на електрическа енергия за собствено потребление с инсталирана мощност до 30 kW включително, присъединени към мрежа сниско напрежение

В електромерното табло на обекта на клиента, след изходящите клеми на разположения непосредствено след средството за търговско измерване товаров прекъсвач, трябва да се монтира самовъзстановяваща се защита от повишено напрежение, настроена да изключва при стойност на напрежението над Un- 10% за 10 s. Напреженовата защита трябва да бъде оразмерена по ток, отговарящ на предоставената мощност на обекта на клиента.

Как работи защитата?

   Решението се състои от три компонента – самовъзстановяващо се напреженово реле HRN-54N, таймер с времезакъснение при включване - 10s и инсталационен контактор VS440-40, осъществяващ физическата връзка на силовата верига.

   Напреженово реле HRN-54N се подвързва в паралел с входните фази L1, L2 и L3 на клемите на главния прекъсвач. При нормални показания на стойностите на измерваното напрежение, релето сработва и затваря веригата 15-18 на изходното реле. Вход 15 е захранен паралелно от фаза L1. 

   Към изход 18 на напреженовото реле се подвързват в паралел към захранващ вход на таймера А1 и към вход 18 на релейната част на таймера. Таймерът е настроен с времезакъснение и след захранването на A1 с фазата, идваща от напреженовото реле, изчаква 10s преди да превключи връзката 18-15. От изход 15 на таймера се захранва оперативната верига на контактора К1, който на свой ред затваря силовите си вериги.

   При надвишаване на зададената по изискване стойност на Uн 10% или 253V AC при номинално напрежение 230V AC напреженовото реле HRN-54N прекъсва веригата 15-18, съответно прекъсва оперативната фаза на контактора K1.

   При възстановяване на напрежението в стойност по-малка от 253 V AC, напреженовото реле възстановява работата си автоматично и отново затваря веригата 15-18. Това действие подава фаза към таймера CRM-161 и той започва да отброява 10s закъснение, след което затваря клеми 18-15 и подава оперативна фаза към контактора К1, който на свой ред затваря силовите вериги.

   Тъй като оперативната фаза на контактора е захранена от главния прекъсвач, при задействане на защитата напреженовото реле остава независимо от ФЕЦ производството и започва да измерва само входното напрежение, подавано от ЕРП-тo.

Поръчайте релейната защита от тук:  1. Релейна защита с контактор  2. Релейна защита без контактор

За допълнителни отстъпки и консултации се свържете с нас: support@smarthomebulgaria.bg, 0877 801 804